มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา Applying Google Apps in the management of educational information

การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา Applying Google Apps in the management of educational information
PIYAPAT JIRAPUNYACHOTI คณะครุศาสตร์ 

บทคัดย่อ

การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา เป็นหัวข้อการสัมมนาว่าด้วย เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) ซึ่งพบว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรหรือสถาบันการศึกษา การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน

การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา เช่น การจัดเก็บข้อมูลผ่าน Google Drive การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ผ่าน Google Site การจัดทำเอกสารร่วมกันผ่าน Google Docs การจัดทำปฏิทินการศึกษาผ่าน Google Calendar การสำรวจข้อมูลแบบสอบถามผ่าน Google form การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Google Plus เป็นต้น

คำสำคัญ: การบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา

 Abstract
There are many ways of Applying Google Apps in the management of educational information such as the data storage via Google Drive, the design and development of website through Google Site, the document sharing through Google Docs, the preparation of the academic calendar through Google Calendar, the survey by questionnaire through Google Form and the dissemination of information through Google Plus.

  Keywords: INFORMATION GOOGLE APPS
การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา

Loading