S__2916356
อาจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส และคณะวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.อุดรธานี นครพนม และหนองบัวลำภู 
โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบต้นแบบทดลองวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 5 ศูนย์
S__2916360