มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

คณาจารย์ มสด นครนายก เป็นวิทยากรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์พัฒนพงศ์ ต้นเจริญ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม จังหวัดระยอง ภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” ในการนี้ได้เสริมความรู้โครงการ ITA กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ช่วยวิทยากรบรรยายเรื่อง “สื่อสมัยใหม่ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง” วิธีการทำงานและงานด้านการประชาสัมพันธ์
S__25673738

S__25673737
S__25673739S__25673741

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *