S__25673734

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 12.00-13.30 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ จากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ในการนี้มีนักเรียนจำนวนมากที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต