ร.ร.มณีเสวต จ.ปราจีน_8456
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ร่วมกับคณาอาจารย์เจ้าหน้าที่และฝ่ายแนะแนว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การเรียนและโอกาสทางการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี