นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นปีที่ 2 จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ รายวิชาศิลปะสำหรับครูปฐมวัย โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ใน วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษานอกตั้งนครนายก กิจกรรมในครั้งนี้ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความรู้และประสบการณ์ที่ดีในการผลิตสื่อการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.