นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นปีที่ 2 จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ รายวิชาศิลปะสำหรับครูปฐมวัย โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ใน วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษานอกตั้งนครนายก กิจกรรมในครั้งนี้ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความรู้และประสบการณ์ที่ดีในการผลิตสื่อการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย