นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 จัดนิทรรศการโครงการครูปฐมวัยมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติ ในรายวิชา อาจารย์ชัชรี สุนทราภัย