นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ทำการจัดการแสดงละครสร้างสรรค์ ในรายวิชานิทานและวรรณกรรม เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแต่งนิทาน การทำงานเป็นทีมและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานโดยมีอาจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส ให้คำปรึกษาและเป็นเสนอแนะในการจัดทำ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559