นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบริหารการศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารโรงเรียน แนวคิด ทฤษฎี วิสัยทัศน์ ปรัชญา สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ และครูหัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงในสถานศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ 10 คน โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาต่าง ๆ ผลการศึกษาดูงาน นักศึกษานำเสนอให้เพื่อนนักศึกษาได้รับชมและได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเพิ่มเติม