S__5447978
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยโครงการครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา