75936วันที่  พฤษภาคม 2559 ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักกองกลยุทธ์ ร่วมกับ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมหารือกับ ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผอ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ มสด นครนายก เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน 1/2559 ในการนี้คณะทำงานได้เข้าเยี่ยมชม ตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารด้านสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารต่อไป