78988ประมวลภาพกิจกรรมทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ อบจ นครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมทางวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม พ.ศ.2559

78975S__17604614