7675476898

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผอ.ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก และบุคลากร ร่วมกับ อบจ.นครราชสีมา นำโดย ร้อยตรีหญิงระนองรัตน์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรงนาราแกรนด์ และโรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.