7675476898

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผอ.ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก และบุคลากร ร่วมกับ อบจ.นครราชสีมา นำโดย ร้อยตรีหญิงระนองรัตน์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรงนาราแกรนด์ และโรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา