มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

เริ่มต้นป้องกันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้..ด้วยตัวผู้บริโภคเอง

กฎหมายใกล้ตัว..ไม่รู้ได้ไง

สวัสดีคุณผู้อ่านที่มีใจรักกฎหมายทุกๆคน วันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  เริ่มต้นป้องกันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้  ด้วยตัวผู้บริโภคเอง จะเห็นได้ว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนในสังคม ซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคสินค้า การใช้บริการ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม การใช้บริการรถประจำทาง เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งนี้ ยังรวมถึงการใช้บัตรเครดิต โทรศัพท์มือถือ ดังนั้น การบริโภคหรือการใช้บริการต่างๆจะได้มาตรฐานและมีคุณภาพครบถ้วนตามที่ผู้ผลิตได้โฆษณาได้ให้คำแนะนำไว้

หน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอยู่หลากหลายและกระจายตามประเภทของการบริโภคสินค้าและบริการ เช่น 
 1. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับอาหาร ยา หรือเครื่องสำอาง เป็นหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณาสุข ที่ต้องเข้ามาดูแล
2. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องเข้ามาดูแล
3. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจจัดสรรที่ดิน อาคารชุด เป็นหน้าที่ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยเข้ามาดูแล
4. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับคุณภาพหรือราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ ที่ต้องเข้ามาดูแล
5. กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการประกันภัยหรือประกันชีวิต เป็นหน้าที่ของกรมการประกันภัย กระทรวงพานิชย์ ที่ต้องเข้ามาดูแล

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำหนดให้ผู้บริโภคไทยได้รับสิทธิ์ 5 ประการ คือ
1.สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการอย่างถูกต้อง ทำให้ไม่หลงผิดในคุณภาพสินค้าและบริการ

2.มีสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้าและบริการโดยปราศจาคการชักจูงก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

3.มีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

4.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย อันหมายถึง สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

5.สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมทางสัญญา

 สิทธิผู้บริโภคสากล ถูกกำหนดขึ้นโดยสหพันธุ์ผู้บริโภคซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์มี 8 ประการดังนี้

–         สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย

–         สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร

–         สิทธิที่จะได้รับเครื่องมืออุปโภคบริโภคในราคายุติธรรม

–         สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม

–         สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยความเสียหาย

–         สิทธิที่จะได้รับบริโภคศึกษา

–         สิทธิที่จะได้รับความจำขั้นพื้นฐาน

–         สิทธิที่จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด

ในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภค เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ดีและมีคุณภาพจาก ผู้ประกอบการ และเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ผู้บริโภคควรคิดพิจารณาในเรื่องของข่าวสาร ข้อมูลที่มี มากับตัวสินค้า ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริง และเลือกดูว่าสินค้าที่จะเลือกใช้นั้นมีความจำเป็น แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้า..แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามตอนต่อไป..

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *