ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ วารสารวิชาการ การเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออก เป็นพันธกิจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม