156074 - Copy

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย มสด นครนายก เข้าชมกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การดูแลเด็กปฐมวัย โดยการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้สัมผัสเรียนรู้ในเบื้องต้น กิจกรรมในครั้งนี้เป็นโครงการหนึ่งของ โครงการก้าวแรกสู่ มสด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559156080 - Copy 156088 156093 156095 156108