S__29646968S__29646965

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชัยยศ ชาวระนอง ผุ้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฺฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลาง จังหวัดนครนายก

S__29646969