มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

รายงานสรุปโครงการ “การพัฒนาศักยภาพครูองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา”

รายงานสรุปโครงการ “การพัฒนาศักยภาพครูองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก และบุคลากร รวมกับองคการบริหารสวน จังหวัดนครราชสีมา โดยรอยตรีหญิงระนองรักษ สุวรรณฉวี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพครูองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย” ระหวางวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรงนาราแกรนด และโรงแรมปญจดารา จังหวัดนครราชสีมา รายงานสรุปการจัดสัมมนา

Loading