มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อาจารย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 41

s__4252096อาจารย์นิศารัตน์  อิสระมโนรส อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 41 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง A STUDY OF LEARNING MANAGEMENT BY USING LOCAL WISDOM MEDIA TO DEVELOP YOUNG CHILDREN IN CHILD DEVELOPMENT CENTRES IN THE NORTHEAST PROVINCES OF THAILAND ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนำเสนอ แบบบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559

s__4252102 s__4252097

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *