มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.อบรม “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูในศตวรรษที่ 21”

อบรมวันที่ 11-12 มี._๑๗๐๓๑๓_0095 อบรมวันที่ 11-12 มี._๑๗๐๓๑๓_0099 อบรมวันที่ 11-12 มี._๑๗๐๓๑๓_0103 อบรมวันที่ 11-12 มี._๑๗๐๓๑๓_0104 อบรมวันที่ 11-12 มี._๑๗๐๓๑๓_0106 อบรมวันที่ 11-12 มี._๑๗๐๓๑๓_0107 อบรมวันที่ 11-12 มี._๑๗๐๓๑๓_0114 อบรมวันที่ 11-12 มี._๑๗๐๓๑๓_0116

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรณที่ 21 ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูในศตวรรษที่ 21” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มาเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมขจร ชั้น 5 อาคารเรียนประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศุนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *