389851

389852

389853

25600509_170509_0001

25600509_170509_0003

25600509_170509_0014

25600509_170509_0016

25600509_170509_0021
หลักสูตรปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ให้กับนักศึกษา รวมทั้งผู้บริหารและอาจารย์พี่เลี้ยงสายปฐมวัย โรงเรียนในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว รวม 11 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกให้การต้อนรับ ในการนี้ช่วงเข้า ทางหลักสูตรได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชชีพในสถานศึกษา เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐