มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ

ประชุมหลักสูตร24พ.ค._170525_0001

ประชุมหลักสูตร24พ.ค._170525_0002

ประชุมหลักสูตร24พ.ค._170525_0003

ประชุมหลักสูตร24พ.ค._170525_0004

ประชุมหลักสูตร24พ.ค._170525_0005

ประชุมหลักสูตร24พ.ค._170525_0006

ประชุมหลักสูตร24พ.ค._170525_0007

ประชุมหลักสูตร24พ.ค._170525_0008
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในหัวข้อ 1.การทวนสอบ 2.สรุปโครงการเปิดหลักสูตร 2560 3.ตารางสอนปี 2560 4.การจัดเตรียมเอกสารประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และการตรวจสกอ/นอกที่ตั้ง 5.จัดเตรียมเอกสารของโรงเรียน MOU + ครูพี่เลี้ยง ที่นักศึกษาออกฝึกสอน 6.การเตรียมการออกนิเทศก์นักศึกษา 7.สรุปหัวข้อโครงการสัมมนาครั้งที่ 1 ของนักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตร 544 ศูนย์นครนายก

Loading