มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดให้กับ ตัวแทน อบต.นครนายก

ชี้แจงตัวชี้วัด60_170525_0001

ชี้แจงตัวชี้วัด60_170525_0002

ชี้แจงตัวชี้วัด60_170525_0007

ชี้แจงตัวชี้วัด60_170525_0010

ชี้แจงตัวชี้วัด60_170525_0014

ชี้แจงตัวชี้วัด60_170525_0015

ชี้แจงตัวชี้วัด60_170525_0016

ชี้แจงตัวชี้วัด60_170525_0017

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน เพื่อใช้ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ปี 2560 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องขจร 652 ศูนย์ฯนครนายก

Loading