มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บุคลากรศูนย์นครนายกเข้าร่วม รอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan)

thumbs_IMG_5813

thumbs_IMG_5816

thumbs_IMG_5826

thumbs_IMG_5861
นายศุภพล กิจศรีนภดล บุคาลกรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) เพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะของบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหม ทองชัย ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งกล่าวเปิดการอบรม โดยมี ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

Loading