ประชุม 14 สค._1

ประชุม 14 สค._2

ประชุม 14 สค._3

ประชุม 14 สค._4

ประชุม 14 สค._5

ประชุม 14 สค._6

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมปรึกษา หารือวางแผนปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค แผนปฏิบัติราชการการศึกษาและสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ณ.ห้องประชุมโกวิท สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทร