วันที่ 21 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย (ประธาน)

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (กรรมการ)

อาจารย์ภัทรานิษฐ์  ศุภกิจโกศล คณะวิทยาการจัดการ (กรรมการ)

และคุณครรชิต อนุกูล คณะครุศาสตร์ (กรรมการ)

เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ขจร 652 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

We cannot display this gallery