วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 ศูนย์นครนายก