วันที่ 18 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัยใน EDUCA 2017 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ในหลายๆด้านในระดับมืออาชีพ ซึ่งจะป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตต่อไป ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 

We cannot display this gallery