บรรยากาศการเรียนการสอนโครงการ Pre-Teacher Program ในศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.ในช่วงเช้าเป็นการเรียน
จาก Mr.Hubert Willi Ruch เรื่อง ภาษาและเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสอน ในการฟัง พูดอ่าน เขียน ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถฟังเพื่อจับใจความสำคัญ และฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆได้ ช่วงบ่ายเป็นการเรียนจาก คุณฉัตรชัย ต้นมงคลวัฒนา เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สืบหาความรู้ สร้างและนำเสนอผลงาน ณ ห้อง 525 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

We cannot display this gallery