มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีระพงศ์ ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประชุมชี้แจงแนวทางแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูใน เรื่อง ปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

We cannot display this gallery