ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคตะวันออก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดนครนายก

 

 

We cannot display this gallery