วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการเพิ่มศักยภาพสมองด้านความจำใช้งาน (Working memory) สำหรับวัยทำงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการดูแลสมอง มีทักษะในการเสริมสร้างและพัฒนาความจำใช้งาน (Working memory) ในวัยทำงานมีความสำคัญ เป็นความจำที่ใช้ในการแก้ปัญหา และปรับตัวอย่างมีเหตุมีผล ช่วยในการคิด วางแผนงานขั้นตอนถัดไป เป็นต้น ณ ห้อง 532 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก