วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 เพื่อเป็นการติดตามและประเมินการสอนของนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี