วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก โดยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การสมัครเข้าศึกษาต่อและแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป