มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยนายศุภพล กิจศรีนพดล เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างมาตรฐานองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.)ได้รับงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้จัดทำโครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยมีตัวแทนเข้าร่วม รวม 10 องค์กร ในวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก