มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในงานต่อไป