วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยอาจารย์ขวัญใจ จริยาทัศน์กร อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานการทำผ้าทอพวนบ้านใหม่ โดยนายธีระ ใจสุข ประธานกลุ่ม และนายสุนันท์ จันนา เลขานุการกลุ่ม ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และกระบวนการในการทำผ้าทอ เวลา 9.00-15.00 น. กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ อ.ปากพลี จ.นครนายก