มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1005809 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จึงจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ มาบรรยายในหัวข้อกระบวนการขอใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ถึงขั้นตอนการขอใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก