มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00-15.00 น. ณ โรงเรียนตาพระยา จ.สระแก้ว โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสมัครเข้าศึกษาต่อเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต