วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิชัยมงคล นำโดย รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิชัยมงคล โดยมีพระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน) วัดบ้านแพน และพระครูปลัดสราวุธ ปญฺญาวุโธ วัดลาดชะโด จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งมีบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในเวลา 8.30-10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก