มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2 (23)/2561 การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 19 “นครนายกเกมส์” รายงานความก้าวหน้าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนบริหารความเสี่ยง 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 554 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *