มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อธิการบดีประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ศูนย์ฯนครนายก

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ นางสาวสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และบุคลากร เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *