รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร (สายสนับสนุน) “ เรื่องจริงในสิ่งที่ควรเป็น ” พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่บุคลากร วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 12.30-15.00 น. ในการนี้ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference โดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้อง 523 ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก