มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) อบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online จากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองหรือภายใต้การกำกับดูแลของผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา หรือกรรมการบริหารหลักสูตร ในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 525 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก