มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ระลึกถึงบุญคุณของครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ยึดมั่นในคำสั่งสอนของครู และเห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูที่มีต่อนักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์ รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์ ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 8.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5