มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 จัดโครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายให้กับเด็กปฐมวัยในระดับอนุบาล 2 ณ โรงเรียนวัดหนองทองทราย จำนวน 32 คน โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกายและความแข็งแรงของอวัยวะต่างๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ ส่งเสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ เพื่อให้เด็กมีร่างกายที่คล่องแคล่วสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีและเพื่อให้เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวัดหนองทองทราย จังหวัดนครนายก