มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ประชุมร่วมกับ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ และคณะ ในเรื่องการบริหารและการดำเนินการโครงการส่งเสริมสมรรถนะทางกาย วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก