วันที่ 25 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ต้อนรับนายชาตรี วงศ์มาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก และคณะ ในการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อนำไปสู่ความมีมาตรฐานการศึกษา ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก