มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ในการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศปฐมวัยและการจัดทำ School Mapping โดยมีบุคลากรต้อนรับพร้อมเพียงกันในวันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์