มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ การปรับตัว รวมถึงการมีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคง สร้างความภูมิใจ สร้างความรัก ความศรัทธา และการมีจิตสาธารณะ ในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 9.09-16.00 น. ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก